بایگانی دوره

  1. تکمیل فرم همکاری و ارسال مدارک

  2. وظایف شغلی و محوله

  3. آموزش مستمر

  4. تحویل دسترسی ها و حساب های کاربری

  5. اهداف کاری و تیمی لاین استور

  6. منشور اخلاقی لاین استور

  7. خط مشی و سیاست های لاین استور