بایگانی دوره

 1. جلسه دوم

  جلسه دوم دوره آموزشی سخنوری و مذاکره پولساز
 2. جلسه سوم

  جلسه سوم دوره آموزشی سخنوری و مذاکره پولساز
 3. جلسه اول

  جلسه اول دوره آموزشی سخنوری و مذاکره پولساز
 4. مدیریت کارها و ماتریس ایزنهاور

  مدیریت کارها و ماتریس ایزنهاور