آرشیو درس

 1. آموزش مقدماتی طراحی سایت

  آموزش مقدماتی طراحی سایت
 2. امتحان پایان دوره شروع همکاری با مجموعه لاین استور

  امتحان پایان دوره شروع همکاری با مجموعه لاین استور
 3. تکمیل فرم همکاری و ارسال مدارک

 4. وظایف شغلی و محوله

 5. آموزش مستمر

 6. تحویل دسترسی ها و حساب های کاربری

 7. اهداف کاری و تیمی لاین استور

 8. منشور اخلاقی لاین استور

 9. خط مشی و سیاست های لاین استور