آرشیو درس

 1. مشاهده ویدئو آموزشی کارگاه کسب درآمد از شبکه های اجتماعی

  ویدئو آموزشی کارگاه کسب درآمد از شبکه های اجتماعی
 2. با اینگیجمنت خودمون رو گول نزنیم

  با اینگیجمنت خودمون رو گول نزنیم
 3. آموزش قسمت های مختلف یک دامنه

  آموزش قسمت های مختلف یک دامنه
 4. گرفتن whois برای انتخاب نام و دامنه

  گرفتن whois برای انتخاب نام و دامنه
 5. طوفان فکری جهت انتخاب نام و دامنه

  طوفان فکری جهت انتخاب نام و دامنه
 6. مقدمه انتخاب نام و دامنه

  مقدمه انتخاب نام و دامنه
 7. همیشه خیلی خوب نباشیم

  همیشه خیلی خوب نباشیم
 8. صبورانه باید کار رو پیش برد

  صبورانه باید کار رو پیش برد
 9. خودمون باید بهترین باشیم

  خودمون باید بهترین باشیم