آرشیو درس

 1. معرفی و شرح ۱۴ بازار کار از گویندگی (۱۴ حرفه مربوط به صدا)

   
 2. نکات

 3. شناخت چارچوب ها و استانداردهای رسانه

   
 4. سایر تکنیک های بیان

   
 5. دایره لغات و ادبیات گفتاری

   
 6. آکسان گذاری

   
 7. لحن بیان