آرشیو درس

 1. مشخص کردن اهداف

  مشخص کردن اهداف
 2. مشتری ولی نعمت ماست

  مشتری ولی نعمت ماست
 3. مشتری رو بدهکار نکن

  مشتری رو بدهکار نکن
 4. زخم زبان

  زخم زبان
 5. جلسه تبلیغات

  جلسه تبلیغات
 6. تنظیمات پنل بصورت فوری

  تنظیمات پنل بصورت فوری (اختصاصی نمایندگان فعال)
 7. تنظیمات Lable

  تنظیمات Lable