آرشیو درس

 1. امتحان پایان دوره آموزش چگونه تبلیغات پرفروش و موفق بسازیم

  امتحان پایان دوره آموزش چگونه تبلیغات پرفروش و موفق بسازیم
 2. مدیریت دکمه ها

  مدیریت دکمه ها
 3. زمانبندی پیام ها

  زمانبندی پیام ها
 4. معرفی فیلترهای ربات

  معرفی فیلترهای ربات
 5. فیلتر سوال و جواب

  فیلتر سوال و جواب
 6. معرفی دستورات ربات

  معرفی دستورات ربات
 7. ساخت دکمه جدید

  ساخت دکمه جدید
 8. ارسال مطالب متوالی

  ارسال مطالب متوالی
 9. چینش دکمه ها

  چینش دکمه ها