آرشیو درس

  1. فرض کنید شما ربات را در یک گروه ادمین کرده و آن را کاملا تنظیم کرده اید (پیام خوشآمد ست کرده، قفل های مختلفی تنظیم کرده و فیلتر و ... را ست کرده اید) حالا اگر می خواهید این تنظیمات را در همه گروه های دیگر خودتان که این ربات هم ادمین آن هست اعمال کنید کافی است این درس رو مطالعه کنید