بایگانی مدرس

آقای سعید تقدسی
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
دکتر مازیار میر
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
آقای امید وثوقی
مدرس گویندگی و اجرا
مهندس پورنقی
گوینده دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس برومند
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مطهره درویش زاده
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی