مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

مهندس پورنقی
مهندس پورنقی
گوینده دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس حیدری
مهندس حیدری
مدرس و پشتیبان دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس برومند
مهندس برومند
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس پورنقی
مهندس پورنقی
گوینده دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس حیدری
مهندس حیدری
مدرس و پشتیبان دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس برومند
مهندس برومند
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس درویش زاده
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی