10 اسفند
4:00 ب.ظ - 5:30 ب.ظ مشهد، خیابان طبرسی جنوبی 57، ساختمان لاین استور

بیست و هشتمین دورهمی استارتاپونه – (قسمت دوم)

25 آبان
4:00 ب.ظ - 5:30 ب.ظ مشهد، خیابان طبرسی جنوبی 57، ساختمان لاین استور

بیست و هشتمین دورهمی استارتاپونه – (قسمت اول)

16 آبان
4:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ مشهد، خیابان طبرسی جنوبی 57، ساختمان لاین استور

بیست و هشتمین دورهمی استارتاپونه