تاریخ شروع

16:00

سه‌شنبه - 1400/12/10

تاریخ پایان

17:30

سه‌شنبه - 1400/12/10

آدرس

مشهد، خیابان طبرسی جنوبی 57، ساختمان لاین استور