تاریخ شروع

16:00

سه‌شنبه - 1400/08/25

تاریخ پایان

17:30

سه‌شنبه - 1400/08/25

آدرس

مشهد، خیابان طبرسی جنوبی 57، ساختمان لاین استور